Literatura


Následující text informuje o (některých) vydaných učebnicích a knihách; ke každé knize je připojena (aktivní) zkratka, které vede k přesné citaci knihy. (Pomocí zkratek se na literaturu odvoláváme i z jiných míst tohoto webu.)

Fysika

Při studiu fysiky nejsou učebnice vyžadovány. Pro žáky jsou připraveny různé prezentace (dostupné v Učebně Google), studijní texty a soubory úloh. Pro žáky, kteří chtějí studovat (navíc) z učebnice, je zde uveden krátký přehled, na nějž vedou odkazy také z tematických plánů a Učebny Google.

Současné učebnice pro gymnasia

Nejdostupnější studijní literaturou jsou – i přes některé nedostatky – učebnice fysiky pro gymnasia vydávané v nakladatelství Prometheus. Jde o knihy Mechanika [ME], Molekulová fyzika a termika [MFT], Mechanické kmitání a vlnění [MKV], Elektřina a magnetismus [EM], Optika [OP], Speciální teorie relativity [STR], Fyzika mikrosvěta [FM], Astrofyzika [A]. Nová vydání těchto knih mají menší rozsah; některá témata a cvičení jsou přesunuta do „elektronického dodatku“ na přiloženém CD.

Sbírkám příkladů je věnována samostatná stránka Sbírky úloh.

Starší učebnice pro gymnasia

Mnohé lze studovat i z předchozí, tzv. federální řady učebnic pro gymnasia. Učebnice jsou čtyři – [FU1], [FU2], [FU3], [FU4] – a rozdělení látky odpovídá osnovám z 80. let minulého století. I když mnohé bylo z těchto knih přijato do nové řady, jsou některé kapitoly užitečné i nyní: např. statě o astrofysice či kvantové fysice ve 4. dílu, jež dávají při relativně malém rozsahu žákovi o těchto tématech dobrý přehled. Nový ŠVP Gymnasia F. X. Šaldy (2018) se k uspořádání učiva podle analogických jevů, jak je v těchto učebnicích provedeno („integrované poznatkové soustavy“), v určité míře vrací.

V průběhu 80. let bylo vydáno několik řad doplňkových učebnic: učebnice pro cvičení z fysiky, doplňky pro třídy se zaměřením na matematiku a učebnice podrobněji zpracovávající určitá témata. Kniha Cvičení z fyziky 1 [FC1] se zabývá měřením některých základních veličin (současné a historické metody, metody v astronomii), zákony zachování a poli centrálních sil. Kniha Cvičení z fyziky 2 [FC2] může pomoci rozšířit vlastnosti z termodynamiky (Carnotův cyklus) a statistické fysiky (molekulární chaos); v poslední části se zabývá měřením elektrických veličin. Spis Cvičení z fyziky 3 [FC3] je věnován vedení elektrického proudu v polovodičích, elektrolytech a nestacionárním magnetickým polím. Poslední svazek řady – Cvičení z fyziky 4 [FC4] – doplňuje poznatky z mechaniky a dále se zabývá vlněním; uvedené technické aplikace potřebují aktualizaci.

Řada doplňků pro matematicky zaměřené třídy je opět čtyřdílná; první díl [FD1] prohlubuje výklady učebnic v kinematice, dynamice a teorii gravitačního pole; druhý díl [FD2] v struktuře a vlastnostech látek, termodynamice a vedení elektrického proudu v látkách; díl třetí [FD3] se věnuje nestacionárním magnetickým polím; poslední svazek [FD4] doplňuje učivo optiky, STR a fysiky mikrosvěta, v poslední kapitole zobecňuje některé (zejména mechanické) fysikální veličiny. Z tematicky zaměřených učebnic je třeba na prvním místě doporučit výbornou Fyziku hvězd a vesmíru [SoFH] M. Šolce a J. Švestky či poměrně obsáhlou Fyziku pevných látek [Fre79] V. Freie. Výběr z učiva ve všech výše uvedených titulech zpracovávají Vybrané kapitoly z fyziky [Lep87].

Fysikální měření

Laboratorní cvičení jsou nedílnou součástí výuky v přírodovědných a všeobecných třídách. Byla vydána učebnice pro gymnasia Praktická cvičení z fyziky [Ziv77]; mnohé lze čerpat i z vysokoškolských učebnic Základy fyzikálních měření I [Bro83], nebo z novější knihy Fyzikální měření [Mad91].

Úvod do fysikálního měření i návody k úlohám připravené pro studenty autorem tohoto webu najde čtenář na jiných místech.

Knihy rozšiřující středoškolské znalosti

Desítky let vycházela ročenka FO s řešenými příklady, dále byly (a jsou) vydávány pomocné studijní texty k jednotlivým tématům (nové texty jsou dostupné na webu fysikální olympiády). Zde se věnujeme jen knihám. Začněme novějšími tituly: kniha Mechanika Ivana Šantavého [San93] prezentuje patrně „středoškolské maximum“ z mechaniky. Pracuje s vektorovou algebrou, v příkladech a poznámkách promýšlí problémy. Rozbor zajímavých problémů (od mechaniky až po kvantovou fysiku) přináší Svět očima fyziky Ivana Štolla [Sto96], populární kniha určená středoškolákům, v níž se ale počítá a občas i „stydlivě“ derivuje a integruje. Podobný charakter má i v SSSR vydaná publikace Vezmi rozum do hrsti [Mak85]. Kvalitativní úlohy obsahují knihy Fyzikální kvizy [Bil90] a Zajímavá fyzika [Per62]. Podrobný výklad (na středoškolské úrovni) speciální teorie relativity přináší kniha Karla Bartušky Kapitoly ze speciální teorie relativity [Bar91]. Časté „fysikální“ omyly (zejména z mechaniky) vyvrací spisek Milana Rojka Omyly, které ovládly svět [Roj93]. O měření základních konstant a o různých soustavách jednotek pojednává knížka Základní fyzikální konstanty [Bro88]; různá „omezení“ vyplývající např. z konečné maximální rychlosti světla či existence třetího termodynamického zákona probírá kniha Co nám příroda nedovolí [Ves88]; dojde v ní i na přibližný výklad některých významných pojmů, např. entropie. Nakonec dva starší tituly určené spíše dětem: Elektřina kolem nás [Opa85] a Kam nedosáhne hlas [Sou64] (o sdělovací technice), ze kterých lze při dodržení jisté „terminologické kázně“ čerpat řadu vysvětlení, zajímavostí a především ilustrací.

Vysokoškolské učebnice

Cílem tohoto textu není opisovat katalogy knihoven; z vysokoškolských učebnic uvedeme jen několik knih, jež mohou být středoškolákovi nejužitečnější. V roce 2000 byl porpvé vydán pětidílný překlad amerických učebnic fysiky: Fyzika I: Mechanika [Hal1], Fyzika II: Mechanika, Termodynamika [Hal2], Fyzika III: Elektřina a magnetismus [Hal3], Fyzika IV: Elektromagnetické vlny, Optika, Relativita [Hal4], Fyzika V: Moderní fyzika [Hal5]. Výpravné publikace s množstvím zajímavých příkladů zaujmou svým obsahem zejména „fysikální seminaristy“; možná, že jsou pro ně vhodnější než pro studenty vysokých škol. (V současnosti je dostupné nové vydání.)

Větší podrobnosti (s náročnější matematikou) lze nalézt v českých učebnicích, např. v knize Molekulová fyzika [Svo92] či Elektřina a magnetismus [Sed93], popř. ve starší stejnojmenné knize jiných autorů [Fuk65]. Poznatky z mechaniky a termiky (pro středoškoláky většinou srozumitelně) přináší kniha Fyzika pro pedagogické fakulty [Hla71], kterou lze gymnazistům velmi doporučit; principy různých zařízení a technické aplikace jsou v obsáhlé knize Technická fysika [Hor61], popř. v jejích variantách.

 

 NAHORU  

Kdo se dávají vést všetečnou touhou po vědění, budou mít v den soudu prázdné ruce. Kéž by byli silnější ve ctnostech... Neboť nastane tíseň, v níž nebudou knihy k ničemu a budou hozeny do okenních výklenků a koutů.
František z Assisi