Fysikální materiály


Pro výuku fysiky (v jakémkoliv typu školy) platí, že studenti by měli více přemýšlet a méně opisovat z tabule či psát podle diktátu. Studium některých fysikálních oborů však uvedení faktických poznatků vyžaduje. Prezentace aplikací např. v technické praxi zase vyžaduje užití grafů, diagramů, tabulek, principiálních schémat apod. S ohledem na to, aby nebyla výuka neúměrně zdržována, a též s ohledem na chatrné kreslířské schopnosti učitelovy, jsou pro studenty některé materiály připraveny v tištěné podobě. Nutno upozornit, že nejde o učebnice, nýbrž o pomocné faktografické texty ; jejich četba není rozhodně jedinou částí vyučování.

Zde lze najít jejich seznam (tříděný podle tradičních oborů, jimž odpovídají názvy současných nejrozšířenějších středoškolských učebnic) s krátkými anotacemi. Podle těchto oborů je také třeba hledat materiály určené pro jednotlivé ročníky nižšího stupně osmiletého, resp. šestiletého studia a pro semináře. Dokumenty jsou v uloženy v obvyklých formátech. Pro čtenáře neznalého této problematiky je připraveno citlivé poučení.

Zatím nejsou připraveny materiály pro všechny fysikální disciplíny, proto je třeba laskavého čtenáře odkázat také na literaturusbírky příkladů. Poznamenejme, že materiálům pro laboratorní práce jsou věnovány zvláštní části tohoto webu. Řada dalších materiálů je žákům také k dispozici v uzavřených kursech v Moodle.

Další materiály budou doplněny a stávající materiály aktualizovány během podzimu 2015.

Mechanika

Jednotky SI [pdf]
Definice základních jednotek SI a předpony pro tvorbu násobných a dílčích jednotek.
Převody jednotek [pdf]
Příklady na převod jednotek.
Základní operace s vektory [pdf]
Pracovní list na základní operace s vektory; úlohy jsou zadány graficky, studenti domalovávají vektory přímo do zadaných obrázků.
Kinematika – příklady [pdf]
Soubor úloh z kinematiky, příkladová koláž z dostupných sbírek.
Kinematika – příklady k souhrnnému opakování a k přípravě na pololetní písemnou práci [pdf]
Soubor úloh z kinematiky pro samostatnou a skupinovou práci. Příklady jsou vybrány ze sbírky Jaroslava Reichla a ze sbírky řešených úloh KDF MFF UK. Výsledky úloh jsou k dispozici v rozšířené verzi zadání, kde jsou uvedeny také odkazy na zmíněné sbírky; ve druhé z nich lze najít i podrobné řešení příkladů.
Jednoduché stroje [jpg]
Úlohy o pákách a kladkách; určeno zejména pro sekundu.
Rovnováha na páce [ps]
Úvahy o rovnováze na páce vedené pomocí vektorového počtu (vektorový a skalární součin).
Rázy [pdf]
Příklady na rázy.
Pohyby v gravitačním poli – příklady [pdf]
Soubor úloh na vrhy a pohyb v centrálním poli, příkladová koláž z dostupných sbírek.
Mechanika tekutin [pdf]
Učební text: obsahuje množství obrázků, komentářů, poznámek, také slovníček.
Mechanika tekutin – příklady [pdf]
Soubor úloh ze statiky a dynamiky tekutin, příkladová koláž z dostupných sbírek.

Molekulová fysika, termika

Základní pojmy molekulové fysiky [pdf]
Přehled tzv. molárních veličin: definice, souvislosti, vzorce.
Kalorimetrická rovnice – příklady [pdf]
Soubor úloh, příkladová koláž z dostupných sbírek.
Kalorimetrická rovnice – příklady [pdf] [ps]
Příklady na kalorimetrickou rovnici bez kalorimetru; určeno především pro tercii.
Struktura a vlastnosti plynů – příklady [pdf]
Soubor úloh na střední kvadratickou rychlost, stavovou rovnici a děje v plynech; příkladová koláž z dostupných sbírek.
Vývěvy [jpg]
Schémata principů vývěv bez komentáře.
Kruhový děj a tepelné motory [pdf]
Poznámky a ilustrace k tématu. Verze 2.0, leden 2006.
Struktura a vlastnosti pevných látek [pdf]
Poznámky a obrázky k tématu: souvislý učební text (i se slovníčkem). Verze 3.0, listopad 2020.
Struktura a vlastnosti pevných látek – příklady [pdf]
Soubor úloh o stavbě krystalů, deformaci pevných látek a teplotní roztažnosti pevných látek; příkladová koláž z dostupných sbírek.
Struktura a vlastnosti kapalin [pdf]
Poznámky a obrázky k tématu: souvislý učební text (i se slovníčkem). Verze 2.0, listopad 2020. Pro výuku za časů koronaviru doplněno odkazy na webové stránky s experimenty.

Mechanické kmitání a vlnění

Lissajousovy obrazce [jpg]
Přehled obrazců pro různé parametry systému. Převzato z [Hla71].
Síť na skládání kmitů [jpg]
Síť k „ručnímu“ řešení úloh, zdroj neznámý.
Mechanické vlnění – příklady [pdf]
Soubor úloh, příkladová koláž z dostupných sbírek.
Obrázky k akustice [jpg]
Sluchová pole a další obrázky, převzato z učebnic a z [Hla71].

Elektřina a magnetismus

Elektrostatika – příklady [pdf]
Soubor úloh různé obtížnosti, příkladová koláž z dostupných sbírek.
Vedení elektrického proudu v kovech – příklady [pdf]
Soubor úloh různé obtížnosti, příkladová koláž z dostupných sbírek.
Vedení elektrického proudu v kapalinách [pdf]
Stručný učební text: poznámky a obrázky. Verze 2.0, leden 2010.
Vedení elektrického proudu v plynech a ve vakuu [pdf]
Stručný učební text: poznámky a obrázky. Verze 1.0, leden 2006.
Vedení elektrického proudu v polovodičích [ppt]
Prezentace z vyučovacích hodin.

Optika

Čočky [doc]
Sada obrázků ke kapitole o zobrazování čočkami.
Optické přístroje [doc]
Sada obrázků ke učivu o oku a optických přístrojích.
Geometrická optika I – Principy – příklady [pdf]
Soubor úloh různé obtížnosti, příkladová koláž z dostupných sbírek.
Geometrická optika II – Optická zobrazení – příklady [pdf]
Soubor úloh různé obtížnosti, příkladová koláž z dostupných sbírek.
Vlnová optika [ppt]
Prezentace promítaná ve výuce.
Elektromagnetické spektrum [pdf]
Elektromagnetické vlnění, fotometrické a radiometrické veličiny. Stručný učební text: poznámky a obrázky. Verze 1.0, listopad 2006.

Fysika mikrosvěta

Všechny materiály byly přesunuty do kursu v Moodle pro maturitní fysikální seminář. Heslo ke vstupu sděluje vyučující semináře.

Astronomie

Keplerovy zákony – příklady [pdf]
Soubor deseti jednoduchých příkladů na aplikaci Keplerových zákonů, určeno zejména pro kvartu.
Vznik a vývoj hvězd [pdf]
Popis různých vývojových stádií hvězd, HR-diagram aj. Určeno zejména pro kvartu.
 NAHORU  

Nekonečná knihovna je zbytečná. Stačil by jediný svazek běžného formátu. Tento svazek by měl nekonečný počet stran nekonečně tenkého papíru.
Jorge Luis Borges