Klasifikační řád vyučujícího


Klasifikační řád vyučujícího je níže uveden v aktuálním platném znění; klasifikační řád vydaný dne 1. září 2004 a vyhláška vyučujícího 5/2005 se k 1. září 2015 zrušují. Pro snadnější orientaci jsou přidány tyto na jednotlivé paragrafy řádu:

Úvod

Způsob klasifikace ve středních školách stanovuje zákon 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Další náležitosti platné pro Gymnasium F. X. Šaldy upravují Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vydaná ředitelem školy a dostupná na jejím webu.

Klasifikace má funkci informační: žákovi (popř. jeho rodiči) sděluje, jakého výsledku dosáhl; učitele informuje o výsledcích jeho činnosti ve třídě. Klasifikace má funkci motivační: příznivý výkon je odměňován, nedostatečný odměňován méně. Klasifikace má i funkci prognostickou: ukazuje, zda je žák schopen dále a hlouběji studovat daný obor, popř. mu uděluje oprávnění v pokračování v dalším vzdělávání v rámci školského systému.

Zavedený, dále popsaný klasifikační systém vychází z bodového hodnocení studentů; podle vlastního dlouhodobého výzkumu, podle zkušeností vyučujícího a zkušeností ostatních vyučujících a podle hodnocení studentů v dotazníkové akci je pro daný typ školy a dané předměty systémem nejvhodnějším.

Stále však je třeba mít na paměti, že skutečné vzdělání má však s potvrzením o vykonaných zkouškách zpravidla málo společného.

§ 1

Vymezení platnosti řádu

(1) Tento Klasifikační řád vyučujícího stanovuje podrobnosti klasifikace ve třídách čtyřletého studia a ve třídách vyšších ročníků osmiletého studia, jejichž vyučujícím je v Gymnasiu F. X. Šaldy Jan Voženílek. Podmínky klasifikace v nižších ročnících osmiletého gymnasia a v dvojjazyčném gymnasiu v případě potřeby stanoví zvláštní předpis.

(2) Změny tohoto řádu, popř. jeho aplikace ve složitějších situacích upravují Vyhlášky vyučujícího. Každou vyhlášku vyučující zveřejní na webu.

(3) Nedílnou přílohou tohoto řádu jsou Klasifikační tabulka pro matematikuKlasifikační tabulka pro fysiku.

§ 2

Klasifikační jednotky

(1) Klasifikační jednotkou se rozumí výkon studenta (ústní, písemný) hodnocený vyučujícím.

(2) Klasifikační jednotky se dělí na řádné a mimořádné.

(3) Řádnými klasifikačními jednotkami jsou prověrka, čtvrtletní, resp. pololetní práce, samostatná domácí práce ve fysice a laboratorní práce ve fysice.

(4) Mimořádnými klasifikačními jednotkami jsou prémiový příklad, referát na předem zadané téma, předvedení předem zadaného experimentu, aktivita v hodině.

(5) Klasifikační tabulka (která je přílohou tohoto řádu) definuje výčtem pro jednotlivé třídy (popř. studijní obory či zaměření) řádné klasifikační jednotky, jejich počet a počet bodů, které lze jejich splněním získat.

(6) Mimořádné klasifikační jednotky vyhlašuje vyučující průběžně.

§ 3

Písemné práce

(1) Písemnou prací se rozumí prověrka a čtvrtletní, resp. pololetní práce. Prověrky se píší po probrání a procvičení jistého tematického celku, čtvrtletní práce z matematiky (tzv. kompozice) na konci každého čtvrtletí, pololetní práce z fysiky na konci každého pololetí.

(2) Termín písemné práce stanoví vyučující aspoň týden předem a sdělí jej studentům; při stanovení termínu přihlédne k jejich připomínkám. Stanovený termín se zapíše do písemkového kalendáře a dále se (vyjma velmi závažných případů) nemění.

(3) Aspoň 10 dní před stanoveným termínem kompozice, resp. pololetní práce zveřejní vyučující na tomto webu Požadavky na znalosti a dovednosti testované v kompozici.

(4) Ke každé písemné práci si studenti přinesou potřebné pomůcky a dostatečnou zásobu čistých listů papíru, tyto papíry s pracemi jim nejpozději na konci studia budou vráceny.

(5) Vyučující osobně rozdá zadání písemné práce; jakmile student zadání obdrží, může začít pracovat. Každý student řeší úlohy podle zadání, které obdržel od učitele; výměna zadání či svévolné řešení úloh jiné skupiny se považuje za závažný přestupek, taková písemná práce je hodnocena 0 body (resp. známkou nedostatečně).

(6) Nestanoví-li vyučující předem výslovně jinak, je zakázáno používat při písemné práci knihy, sešity, mobilní telefony, vysílačky, seznamy vzorců (psané či tištěné) či drobné kusy papíru s poznámkami (tzv. taháky). Uživatelům zakázaných pomůcek bude písemná práce odebrána.

(7) Vyučující není povinen luštit nečitelný studentův elaborát. Škrtnuté (správné i nesprávné) pasáže písemné práce se při hodnocení nečtou a na klasifikaci nemají žádný vliv.

(8) Po skončení stanovené doby vyučující sebere zadání úloh i listy s řešením. Přitom studenti zachovají klid a mlčení.

(9) Pokud student napsanou písemnou práci lstivě neodevzdá, pohlíží se na ni, jako kdyby byla napsána a bude hodnocena 0 body (známkou nedostatečně).

§ 4

Neúčast na písemné práci

(1) Student, který zameškal více než polovinu všech prověrek, nebude v daném pololetí klasifikován. Bude zkoušen dodatečně před komisí ustanovenou k tomu ředitelem školy.

(2) Zameškal-li student nejvýše polovinu prověrek, může je dopsat v termínu stanoveném vyučujícím.

(3) Na konci čtvrtletí vypíše vyučující několik termínů pro dopisování prověrek. Termíny budou zvoleny tak, aby žáci každé třídy měli aspoň dva termíny k dopisování, které se nekryjí s vyučovací hodinou v jejich třídě.

(4) Jiný termín může být poskytnut studentu jen z velmi vážných příčin (vážná rodinná událost apod.). Nelze se omlouvat tím, že student dosud „není připraven“, má nějakou mimoškolní činnost apod.

(5) Dopisování prověrky není důvodem k neúčasti na jiné výuce a není důvodem k omluvení neúčasti na této výuce.

(6) V případě dlouhodobé absence ze závažných důvodů se postupuje individuálně.

§ 5

Ústní zkoušení

(1) Každý student má právo (nikoliv povinnost!) být během pololetí právě jednou zkoušen.

(2) Student, který chce být zkoušen, si během pololetí vybere tematický okruh učiva (odpovídající tématu prověrky) a oznámí jej vyučujícímu.

(3) Vyučující studenta vyzkouší ihned nebo v nejbližším možném termínu, který mu ohlásí.

(4) Z tematického okruhu, v němž byl student zkoušen ústně, již prověrku nepíše.

(5) Studenti, kteří mají poruchu učení a na základě elaborátu psychologa, speciálního pedagoga či lékaře mají být zkoušeni spíše ústně, mohou zkoušením nahradit více prověrek než pouze jednu. Tyto případy se řeší domluvou, popř. domluvou za přítomnosti výchovné poradkyně, psychologického konzultanta či školního psychologa (je-li ustanoven).

§ 6

Mimořádné klasifikační jednotky

(1) Během pololetí vyhlásí vyučující několik prémiových příkladů. Jsou to zpravidla náročnější úlohy související s probíranou látkou nebo úlohy podporující matematické, resp. fysikální myšlení. U každé úlohy bude uvedeno, kolik prvních správných řešitelů ze třídy (popř. ročníku, vyučuje-li vyučující v paralelních třídách) bude bodově oceněno.

(2) Student může řešit tyto úlohy doma, s využitím libovolné literatury, internetu, konzultantů.

(3) Přinese-li student správné řešení úlohy, vyzve jej učitel, aby toto řešení znovu provedl a všechny kroky podrobně vysvětlil. Teprve pokud obstojí, bude mu přičten příslušný počet bodů.

(4) Doba, v níž lze řešení příkladu přinést, je omezena pouze délkou pololetí a počtem již odevzdaných správných řešení.

(5) Během pololetí také vyučující nabídne několik referátů, výrobu pomůcek, předvedení připravených experimentů apod. Zároveň oznámí maximální počet bodů, které lze splněním úkolu získat, a datum, kde je třeba provedenou práci ve třídě prezentovat.

(6) Mimořádné body lze také udělit za vynikající výkon při cvičení u tabule, za vysokou aktivitu při běžné výuce, za okamžité objevení chyby ve výkladu vyučujícího či za upozornění na chybu v učebním textu, který pro žáky vyučující připravil.

§ 7

Samostatná práce z fysiky

(1) Samostatná práce z fysiky probíhá ve třídách humanitního zaměření mimo vyučovací hodiny. Podle ročníku studia jde o práci některého z těchto typů: a) teoretická práce nebo esej na zvolené téma, b) počítačem podporovaná prezentace, c) recenze na práci psanou podle bodu a).

(2) Při tvorbě prací se studenti řídí metodickým pokynem vyučujícího a dalšími závaznými pravidly (typografická pravidla, citace literatury).

(3) Na začátku školního roku vyučující stanoví termín odevzdání prací.

(4) Práce odevzdané ve stanoveném termínu vyučující vyhodnotí. Pokud student nedosáhne maximálního počtu bodů, bude mu práce s komentářem vrácena. Pokud student do týdne nedostatky opraví, budou mu přiděleny body, které odpovídají napraveným nedostatkům.

(5) Práce odevzdaná po stanoveném termínu, nejpozději však do jednoho týdne, bude opravena a vrácena s komentářem; student ztrácí možnost dodatečné opravy.

(6) Na práce odevzdané později než po jednom týdnu po stanoveném datu se pohlíží, jako by nebyly odevzdány vůbec, a hodnotí se 0 body.

(7) Neodevzdaná práce se hodnotí 0 body.

(8) Součástí práce je také její elektronická podoba vložená do systému Moodle.

(9) Kritéria hodnocení jsou rámcově stanovena dokumentem Hodnocení samostatných prací prací.

§ 8

Fysikální cvičení

(1) Fysikální cvičení (teoretická i praktická) probíhají podle Organizačního řádu v předmětech „Cvičení z fysiky“ a „Přírodovědné cvičení“.

(2) Studenti jsou povinni řídit se Školním řádem, Provozním řádem odborné učebny, Bezpečnostními pokyny a dalšími předpisy, se kterými byli seznámeni (zásady bezpečnosti, zásady bezpečnosti při práci s elektrickým proudem, zásady první pomoci, požární řád). Student, který se těmito předpisy neřídí, může být ze cvičení vyloučen (a musí je nahradit způsobem stanoveným vyučujícím).

(3) Pracovní skupina ohlásí vyučujícímu konec měření a vyplní Kontrolní záznam o provedeném měření.

(4) O každém provedeném měření zpracovávají studenti protokol. Podrobné zásady o obsahu protokolů jsou stanoveny zvláštním předpisem. Protokol je student (skupina) povinna předložit právě na následujícím cvičení; v případě absence (nebo z jiného závažného důvodu, po omluvě/domluvě) na dalším cvičení.

(5) Protokoly vyučující ohodnotí. Maximální počet bodů stanovuje Klasifikační tabulka pro fysiku. Práce v laboratorním cvičení probíhá ve skupinách, zatímco žáci jsou klasifikováni jednotlivě. Protokoly se proto zpracovávají jedním z těchto způsobů: a) studenti odevzdají jeden společný protokol za skupinu – protokol musí být označen jmény všech experimentátorů, přičemž bodové (známkové) hodnocení protokolu se přiděluje shodně všem členům skupiny, dělba práce ve skupině je výhradně interní záležitostí skupiny studentů; b) každý člen skupiny zpracuje protokol individuálně.

(6) Pokud se zjistí, že student protokol opsal, např. tak, že nahradil naměřené hodnoty hodnotami změřenými jinou pracovní skupinou, pohlíží se na protokol tak, jako by měření nebylo zpracováno vůbec, a je hodnocen 0 body.

(7) Teoretické cvičení je zpravidla ukončeno zadáním domácího úkolu. Zadání předá vyučující všem žákům, popř. je zveřejní na webu. Úlohy zpracovávají studenti samostatně a samostatně (označené svým jménem) je odevzdávají – v grafické úpravě shodné s úpravou laboratorního protokolu.

(8) Nepřítomnost na cvičení je třeba omluvit. Zameškané laboratorní cvičení lze (v případě zájmu o body za toto cvičení) nahradit. Náhradní cvičení probíhá obvykle prezenčně v termínu stanoveném vyučujícím, v některých případech také distanční formou; podrobnosti stanoví vyučující zvláštní vyhláškou. Teoretické cvičení se nenahrazuje; student pouze vypočítá zadané úlohy.

§ 9

Uzavření klasifikace

(1) Bodový zisk žáka v daném pololetí je dán prostým součtem bodů získaných za jednotlivé klasifikační jednotky.

(2) Známka se stanovuje podle klasifikační tabulky z matematiky, resp. fysiky. Konečnou známku vyučující studentům sdělí o vyučovací hodině.

(3) Klasifikace ve 2. pololetí maturitního ročníku se řídí zvláštní úmluvou.

§ 10

Klasifikace v semináři

(1) Klasifikace v semináři z matematiky či fysiky se řídí zvláštními pravidly, která vyučující žákům sdělí na první hodině semináře v daném školním roce.

§ 11

Platnost a účinnost

(1) Klasifikační řád vyučujícího je platný od 1. července 2015 a nabývá účinnosti dne 1. září 2015.

(2) Klasifikační řád vydaný dne 1. září 2004 a vyhláška vyučujícího 5/2005 se s účinností od 1. září 2015 zrušují.

Jan Voženílek v. r.

 NAHORU  

Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělávání.
Mark Twain