Protokoly o měření


Formát protokolu

O každém provedeném měření zpracovávají studenti protokol, ve kterém provedené měření popíší. Protokol musí být obsahově správný a úplný, přitom musí vyhovovat estetickým požadavkům. Protokol se zásadně vytváří počítačem (zpravidla v textovém editoru a tabulkovém kalkulátoru) a odevzdává se v tištěné podobě.

Úprava protokolu: Listy mohou být bez rámečku. Na prvním listu bude tabulka obsahující tyto údaje: název úlohy, číslo úlohy, datum měření, jméno a příjmení studenta, třída studenta. Tabulka musí mít stanovenou strukturu. Další typografické parametry (font, zarovnání) nejsou předepsány, musí však splňovat typografické zásady.

Skupiny

Práce v laboratorním cvičení probíhá ve skupinách, zatímco žáci jsou klasifikováni jednotlivě. Protokoly se proto zpracovávají jedním z těchto způsobů:

  1. studenti odevzdají jeden společný protokol za skupinu – protokol musí být označen jmény všech experimentátorů, přičemž bodové (známkové) hodnocení protokolu se přiděluje shodně všem členům skupiny; dělba práce ve skupině je výhradně interní záležitostí skupiny studentů;
  2. každý člen skupiny zpracuje protokol individuálně.

Části protokolu

Protokol musí obsahovat tyto hlavní části:
Záhlaví protokolu
Úkol – je dán vyučujícím na začátku cvičení nebo na cvičení předchozím.
Pomůcky – seznam použitých přístrojů a dalších potřeb, u elektrických měřicích přístrojů se uvede výrobní číslo přístroje.
Teoretický úvod – obsahuje definici měřené veličiny, základní potřebné vztahy či popis metod, které lze k měření užít.
Postup
Náčrt aparatury, schéma elektrického zapojení
Zpracování výsledků měření – uvedou se naměřené hodnoty (nejlépe v tabulkách), použité vztahy, hlavní části výpočtů. Je nutno uvádět i výpočty chyb měření.
Závěr – obsahuje hodnocení měření studentem; je vhodné připojit diskusi o chybě měření či o možném zpřesnění měření. Výsledky měření studenti porovnají s hodnotami zjištěnými zkušenějšími a lépe vybavenými předchůdci; tyto hodnoty jsou uvedeny v různých tabulkách. Doporučuje se vyvarovat prázdných frází a citových výlevů („měřili jsme veličinu X, moc se nám to líbilo, ale vyšlo to úplně špatně“).

Naměřené hodnoty nelze nikdy upravovat na hodnoty domněle správné. Hodnoty, uvedené v tabulce v protokolu, se musejí shodovat s hodnotami v pracovním záznamu, který podepsal vyučující, nebo v elektronickém pracovním záznamu, který byl vyučujícímu odeslán v závěru cvičení. Opsaný protokol bude odmítnut a hodnocen 0 body (známkou nedostatečně).

 NAHORU  

Naše řeč je moudrá: dělá zásadní rozdíl mezi „jsem přesvědčen“ a „přesvědčil jsem se“.
Karel Čapek