Prémiové aktivity


Prémiové aktivity jsou určeny studentům, kteří chtějí získat nějaké body „navíc“, tj. nad základ stanovený Klasifikační tabulkou pro matematiku, resp. Klasifikační tabulkou pro fysiku. Existuje několik typů premiových aktivit; zde budou uvedeny příklady. Další možnosti vyučující sděluje ve vyučovací hodině.

Pokusy a modely

Vyučující může nabídnou přípravu jednoduchého fysikálního pokusu. Studující dostane návod k pokusu a případně i potřebné pomůcky z fysikálních sbírek. Na vyučovací hodině pokus předvede a demonstrovaný jev vysvětlí. Zdařilé úsilí je zpravidla hodnoceno dvěma až třemi body. V matematice se pokusy neprovádějí, ale někdy je možno vyrobit reálný model znázorňující abstraktní matematický pojem; vděčným tématem k takovéto činnosti je např. stereometrie. Úspěch se hodnotí také dvěma až třemi body.

Otázky

Na začátku každé hodiny fysiky je vhodné zopakovat obsah hodiny předchozí. Děje se tak formou studentských otázek. Studující připraví pro své kolegy čtyři až pět otázek z obsahu předchozí hodiny; tyto otázky přednese, vyvolává kolegy, aby odpověděli, a jejich odpovědi hodnotí. Úspěch je oceněn právě dvěma body. Pokud je (zejména v závěru klasifikačního období) zájemců o tuto aktivitu více, rozhodne pořadí jejich přihlášení. V každém klasifikačním období může student připravit otázky nejvýše jednou. (V matematice se tato aktivita neprovádí.)

Oprava učitele

Richard P. Feynman, nositel Nobelovy ceny za fysiku, kdysi poznamenal, že budoucí zdatný fysik se pozná podle toho, že na střední škole opravuje svého učitele. A vyučující takový úspěch (s jistou dávkou sebeironie) oceňuje jedním bodem. Musí přitom jít o závažnější chybu; ne jen o trapné přehlédnutí.

Referát

Někdy je možno připravit krátký referát či prezentaci na předem dané téma. Témata jsou vyhlášena v souvislosti s probíranou látkou, nikoliv v závislosti na potřebě některých žáků zlepšit si prospěch před koncem klasifikačního období.

Olympiády

Účast v krajském (a dalším) kole matematické, resp. fysikální olympiády je hodnocena několika body; úspěch v krajském (ba celostátním, je-li pořádáno) kole pak řádově desítkami bodů.

Prémiový příklad

Někdy vyučující zadá prémiový příklad. Ohodnoceno bude jen několik nejrychlejších řešitelů (jejich počet je uveden pro každou třídu u zadání); řešení příkladu přitom každý řešitel musí vyučujícímu předvést samostatně a bez písemných poznámek.

 NAHORU  

Dosud jsem se nesetkal s problémem tak složitým, aby se nestal ještě složitějším, vezmeme-li jej za správný konec.
Poul Anderson