Organizace cvičení


Fysikální cvičení (teoretická i praktická) probíhají zpravidla v hodinách označených a „Přírodovědné cvičení“; žáci tříd, jejichž vyučujícím je Jan Voženílek, se přitom řídí těmito pokyny:

  1. Žáci jsou povinni řídit se Školním řádem, Provozním řádem odborné učebny, Bezpečnostními pokyny a dalšími předpisy, se kterými byli seznámeni (zásady bezpečnosti, zásady bezpečnosti při práci s elektrickým proudem, zásady první pomoci, požární řád).
  2. Po příchodu do laboratoře se žáci rozdělí do pracovních skupin, ohlásí svoji účast (a příslušnost ke skupině) vyučujícímu, odevzdají zpracovaný protokol z minulého cvičení, a – pokud byla uložena – předloží písemnou přípravu.
  3. Žáci provádějí měření v (očíslovaných) trojicích. Složení těchto trojic je při laboratorním cvičení z tematických celků „Kmitání a vlnění“ a „Optika“ ve vyšších ročnících víceletého studia a ve studiu čtyřletém konstantní; pořadové číslo skupiny označuje číslo úlohy, kterou bude skupina měřit nejdříve; skupiny provádějí měření cyklicky, podle pořadí určeného očíslováním skupin.
  4. Naměřené hodnoty, popř. další poznatky o měření si žáci zaznamenávají do poznámkového sešitu nebo elektronicky do počítačového souboru. Žáci zpracují naměřené hodnoty. Pokud pracovní postup okamžité zpracování nevyžaduje, mohou tak učinit později doma či v počítačové učebně. Ke zpracování lze použít (podle pokynů vyučujícího) také počítače v laboratoři fysiky.
  5. Pracovní skupina ohlásí vyučujícímu konec měření. Vyučující provede kontrolu pracoviště a předá skupině Kontrolní záznam o provedeném měření. Žáci zapíší jména členů skupiny. Vyučující podepíše naměřené hodnoty v pracovním záznamu studentů, popř. si nechá zaslat pracovní elektronický záznam e-mailem.
  6. Zameškané laboratorní cvičení lze (v případě zájmu o body za toto cvičení) nahradit. Náhradní cvičení probíhá obvykle prezenčně v termínu stanoveném vyučujícím, v některých případech také distanční formou; podrobnosti stanoví vyučující pro každý jednotlivý případ. Teoretické cvičení se nenahrazuje; žák pouze vypočítá zadané úlohy.
  7. O každém provedeném měření zpracovávají žáci protokol. Podrobné zásady o obsahu protokolů jsou stanoveny zvláštním předpisem. Protokol je žák (skupina) povinna předložit právě na následujícím cvičení; v případě absence (nebo z jiného závažného důvodu, po omluvě/domluvě) v termínu stanoveném vyučujícím.
  8. Hodnocení cvičení fysikální části přírodovědného cvičení je součástí klasifikace z fysiky (viz Klasifikační řád, Klasifikační tabulka pro fysiku).

V Liberci 1. září 2003, aktualizováno 1. září 2022

Jan Voženílek

 NAHORU  

Kultura je nástroj, který ovládají profesoři, aby vychovávali profesory, kteří – až přijde řada na ně – budou vychovávat profesory.
Simone Weil