Laboratorní řády


Obecně závazné dokumenty Gymnasia F. X. Šaldy:

Provozní řád laboratoře fysiky

I.

Pobyt v laboratoři fysiky

 1. Studenti vstupují do učebny pouze s vyučujícím. Pobyt studentů v učebně je možný pouze za přítomnosti vyučujícího. O volných hodinách a přestávkách nesmějí studenti zůstávat v odborné učebně sami.
 2. Všichni studenti, kteří pobývají v laboratoři, musejí být seznámeni s Provozním řádem odborné učebny, s Bezpečnostními pokyny, se zásadami první pomoci a s Požárním řádem Gymnasia F. X. Šaldy (informace o umístění hasicího přístroje a o práci s ním). Před laboratorní cvičení z elektřiny musí být zařazena informace o bezpečnosti práce s elektrickým proudem a o zásadách první pomoci po úrazu elektrickým proudem. Znalosti studentů se vhodným způsobem zkontrolují a o provedeném školení se zapíše záznam do třídních knih.
 3. Jestliže studenti při příchodu do učebny zjistí, že jsou poškozeny lavice nebo jiné zařízení učebny, musejí to ihned nahlásit vyučujícímu. Pokud tak neučiní, jsou za tuto škodu zodpovědni sami.
 4. V laboratoři je nutno se chovat tiše a ukázněně. Není dovoleno bez důvodu opouštět pracoviště, hlasitě se bavit, jíst či popíjet. V laboratoři platí zákaz používání mobilních telefonů.
 5. Studenti pracují pouze po předchozí přípravě, podle pracovního postupu dané úlohy nebo podle pokynů vyučujícího. Jiná činnost je v laboratoři zakázána.
 6. Při práci mají studenti na stole jen pomůcky předepsané pro danou úlohu a další potřeby nutné pro její realizaci; vše ostatní musí být uloženo v taškách. Studenti dbají, aby v laboratoři byly průchodné uličky.
 7. Studentům se doporučuje pracovat v ochranném plášti. Škola ani vyučující neodpovídají za případné škody na oblečení. Do laboratoře lze vstupovat pouze v obuvi s pevnou podrážkou (která neodporuje ustanovením školního řádu o obuvi).
 8. Studenti a vyučující, kteří mají v místnosti poslední hodinu, zodpovídají za uzavření oken, smazání tabule a za zvednutí židlí.
 9. Z laboratoře může student odejít jen se souhlasem vyučujícího.
 10. Po odchodu studentů zkontroluje vyučují stav laboratoře, lavic, rozvodu na lavicích, používaných pomůcek a přístrojů. Dále zkontrolujte uzavření vody, plynu a vypnutí elektrického rozvaděče.

II.

Práce v laboratoři

 1. Studenti smějí pracovat jen s pomůckami, které jsou předepsány v zadání laboratorní práce. Tyto pomůcky převezmou od vyučujícího, prohlédnou si je, zkontrolují jejich stav, případné zjištěné zjevné závady ihned ohlásí.
 2. Studenti mohou pracovat s přístroji jen na výslovný pokyn vyučujícího, přitom předem musejí být seznámeni s návodem k obsluze a s bezpečnostními předpisy.
 3. Studenti mohou pracovat s počítači jen na výslovný pokyn vyučujícího. Je zakázáno jakkoliv manipulovat s hardwarovým i softwarovým vybavením (měnit konfiguraci, cokoliv instalovat apod.). Studenti jsou povinni se řídit pravidly počítačové sítě gymnasia.
 4. V laboratoři je studentům zakázáno:
  • otevírat skříně, vitríny a zásuvky stolů, vyjímat z nich pomůcky nebo je do nich ukládat, popř. s nimi jakkoliv manipulovat,
  • bez výslovného pokynu vyučujícího manipulovat s pomůckami, materiálem, tabulemi, deskami a akumulátory volně umístěnými na parapetech, pod parapety a na skříních,
  • otevírat knihovny a manipulovat s uloženými knihami; manipulovat se zatemněním laboratoře,
  • pracovat s elektrickým rozvaděčem, plynovým kahanem; rozebírat akumulátorové baterie,
  • vytahovat bezpečnostní zátky zásuvek rozvodu 230 V; zapínat elektrické přístroje do zásuvek 230 V ve zdi; do zásuvek 230 V na lavicích lze přístroje zapojovat jen na výslovný pokyn vyučujícího,
  • strkat jakékoliv předměty (vyjma banánků, podle zadání úlohy) nebo části těla (vlastního či cizího) do zdířek elektrického rozvodu v lavicích.

III.

Ostatní výuka v laboratoři fysiky

 1. Jiné předměty než Cvičení z fysikyPřírodovědné cvičenímohou být v laboratoři vyučovány jen v případě, že je to stanoveno Rozvrhem hodin nebo Suplováním.
 2. Při těchto vyučovacích hodinách jsou studenti a vyučující též povinni řídit se články číslo 1–4, 7, 8, 13 Provozního řádu laboratoře fysiky. Seznámení studentů s řádem provede pověřená osoba.
 3. Studenti o těchto hodinách se smějí zdržovat pouze v prostoru lavic a u tabule. Přístup ke skříním, vitrínám, parapetům je přísně zakázán.
 4. Vyučující, který není proškolen z vyhlášky 50/1978 Sb., nesmí pracovat s rozvaděčem elektrického proudu ani s dalším elektrickým zařízením.
 5. Po odchodu studentů zkontroluje vyučují stav laboratoře, lavic a rozvodu na lavicích.

Bezpečnostní pokyny

Horké předměty nebereme nikdy holou rukou, ale přenášíme je ve vhodných nádobách, pomocí držáků. Horké skleněné předměty neoplachujeme studenou vodou, neboť by vlivem velkého pnutí mohly prasknout. Skleněné předměty oplachujeme opatrně vlažnou vodou. Při ohřívání kapaliny na plynovém kahanu používáme azbestovou síťku.

K měření teploty se nejčastěji používají rtuťové teploměry. Teploměr zasouváme opatrně citlivým otáčením do těsných otvorů (guma, korek) v měřících přístrojích (např. kalorimetrech). Nevyhříváme ho nad teplotu odpovídající maximálnímu rozsahu stupnice. S teploměrem manipulujeme vždy nad miskou, aby se (v případě prasknutí) rtuťová náplň nerozlila. Teploměr nikdy nepoužíváme k míchání, k tomu slouží míchačky.

Ve fysikální laboratoři se též pracuje s některými chemickými látkami (benzin, alkoholy, kyselina octová a různé druhy olejů). Je třeba se seznámit s jejich chemickými a fysikálními vlastnostmi a s bezpečnostními předpisy. Používáme pouze řádně označené chemikálie, čisté a neporušené nádobí a pomůcky. Chemikálie nikdy neochutnáváme. K přelévání chemikálií používáme nálevku. S benzínem a lihem zacházíme jako s hořlavinami, tzn. že větráme a nepracujeme v blízkosti ohně. Po manipulaci s chemickými látkami řádně opláchneme použité pomůcky (pomůcky znečištěné olejem musíme umýt saponátem a opláchnout teplou vodou). Odpad po práci (zbytky chemikálií, filtrační papíry, rozbité sklo apod.) likvidujeme podle pokynů vyučujícího. Práce s chemickými látkami je vždy ukončena mytím rukou.

Bezpečnostní pravidla při práci s elektrickým proudem

 • elektrické obvody musejí být před zapojením ke zdroji zkontrolovány vyučujícím,
 • v elektrických obvodech používáme výhradně izolované vodiče, dotýkáme se pouze izolovaných částí obvodu,
 • nemanipulujeme s obvodem při zapnutém zdroji proudu; změnu v obvodu provádíme až po vypnutí zdroje, jen jednou rukou tak, aby proud nemohl projít tělem,
 • nevkládáme kovové předměty a samostatné vodiče do zásuvek elektrického vedení, jestliže cítíme při dotyku s vodičem (přístrojem, spotřebičem) chvění, ihned jej odpojíme od zdroje.

Jestliže vznikne účinkem elektrického proudu požár, nesmíme jej hasit vodou, ale hasicím přístrojem CO2 (přístroj je umístěn na konci chodby u kopírky).

Při používání laserového ukazovátka (630–680 nm, < 1mW, laser 2. třídy) dbáme především na to, aby světelný paprsek nezasáhl oči.

Zásady první pomoci

Při poleptání žíravinou důkladně omyjeme postižené místo proudem vody a neutralizujeme: kyselinu – 3% roztokem hydrogenuhličitanu sodného, hydroxid nebo amoniak – 3% roztokem kyseliny citronové.

Při zasažení oka vyplachujeme oko pouze čistou vodou, a to velmi důkladně po několik minut. Zařídíme lékařské ošetření.

Při popálení malého rozsahu chladíme popálené místo vodou, a pak přiložíme sterilní obvaz. Rozsáhlejší popáleniny překryjeme obvazem a postiženého dopravíme k lékaři.

Při mechanickém poranění, např. sklem, ošetříme drobná poranění peroxidem vodíku nebo jiným desinfekčním prostředkem. Větší rány překryjeme sterilním obvazem a zařídíme ošetření lékařem.

Při otravě plyny odneseme postiženého na čerstvý vzduch a přivoláme lékařskou pomoc.

Při zasažení elektrickým proudem vyprostíme postiženého z dosahu elektrického proudu (vypnutím proudu, odsunutím vodiče, odtáhnutím postiženého, přerušením vodiče) především tak, abychom se sami nezranili. Poté zjistíme jeho stav a v případě zástavy srdce zahájíme nepřímou srdeční masáž kombinovanou s umělým dýcháním a neprodleně zavoláme rychlou záchranou pomoc.

Provozní řád učebny fysiky

 1. Studenti vstupují do učebny pouze s vyučujícím. Pobyt studentů v učebně je možný pouze za přítomnosti vyučujícího. O volných hodinách a přestávkách nesmějí studenti zůstávat v odborné učebně sami.
 2. Jestliže studenti při příchodu do učebny zjistí, že jsou poškozeny lavice nebo jiné zařízení učebny, musí to ihned nahlásit vyučujícímu. Pokud tak neučiní, jsou za tuto škodu zodpovědni sami.
 3. Studenti a vyučující, kteří mají v místnosti poslední hodinu, zodpovídají za uzavření oken, smazání tabule a za zvednutí židlí.
 4. V učebně je studentům zakázáno:
  • otevírat skříně, vitríny a zásuvky stolů, vyjímat z nich pomůcky nebo je do nich ukládat, popř. s nimi jakkoliv manipulovat,
  • bez výslovného pokynu vyučujícího manipulovat s pomůckami, materiálem, tabulemi, stojany a deskami volně umístěnými na stolech a na skříních,
  • otevírat knihovny a manipulovat s uloženými knihami či videokazetami; manipulovat se zatemněním učebny,
  • pracovat s elektrickým rozvaděčem; zapínat elektrické přístroje do zásuvek 230 V ve zdi, pracovat s počítačem vyučujícího,
  • pracovat s plynovým kahanem.
 5. Dataprojektor smí obsluhovat jen proškolený vyučující; k ovládání je dovoleno užít jen dálkového ovládání. Je zakázáno dotýkat se přístroje, měnit nastavení objektivu či vypínat dataprojektor síťovým vypínačem.
 NAHORU  

Zachovej řád, řád zachová tebe.
sv. Benedikt