Výuka na dálku 2020


Milí studenti, milé studentky, veškeré informace k výuce na dálku najdete zde na mém webu; v Bakalářích bude jen téma hodiny a případné datum odevzdání samostatné práce. Nové týdny budou přibývat nahoře, starší úlohy se postupně propadnou níže. V případě jakýchkoliv nejasností či problémů se na mě obraťte e-mailem. Přeji hodně zdaru!

Stránka zde zůstává ponechána jako vzpomínka a svědectví o prvních týdnech distanční výuky v „prvním covidovém roce“ 2020. Odkazy na řadu „dočasně užitečných“ dokumentů však již nejsou funkční.

14. týden | 15. 6.–19. 6.

1. A, 1. B

Vyřešte (dořešte) řadu úkolů zadaných v minulém, tj. 13. týdnu (viz níže). Připojuji ještě řešení příkladů 22 a 24.

Společná konzultace ke všem příkladům bude nabídnuta ve čtvrtek 18. června netradičně od 8.30.

Seminář pro předmaturitní ročník

Poslední série příkladů pro letošní rok jsou příklady 77 až 81. Doporučuji začít příkladem 79, odpovídá dříve zadaným řešeným příkladům, neměl by zde být problém (výsledek: 0,75 m). Pokračujte příkladem 80 (kontrolní řešení). Poslední příklady 77, 78, 81 patří k náročnějším; proto nabízím jejich řešení. V případě zájmu možná konzultace k příkladům v netradičním termínu ve čtvrtek 18. června od 9.15.

Hodnocení za 2. pololetí

1. A, 1. B

Byly opraveny domácí písemné práce 1.A a domácí písemné práce 1.B. Přehledy jsou anonymizované; řešitelé jsou identifikováni pořadovým číslem dne narození v daném měsíci; v případě shody je ještě připojen parciální adresní údaj. Zkratka OŘ znamená, že v daném příkladu chybí obecné řešení. Ostatní chyby jsou vypsány slovy.

Na základě jedné písemné práce psané ve škole, dvou domácích písemných prací a dvou laboratorních prací (jedna provedena v laboratoři, druhá v domácích podmínách) bylo určeno (v souladu s pravidly stanovenými vedením školy) výsledné hodnocení prospěchu v tomto pololetí. Známka je zapsána v SIS Bakaláři. Žáci, kteří chtějí usilovat o známku lepší, napíší bez odkladu vyučujícímu; vyučující stanoví další úkoly.

Uzavřením klasifikace však výuka na dálku ještě nekončí; pokyny pro další studium budou zveřejněny.

Seminář pro předmaturitní ročník

Domácí písemná práce z příkladů z elektřiny byla ohodnocena; žáci s nevyhovujícím řešením budou kontaktování e-mailem.Na základě jedné písemné práce psané ve škole a dvou domácích písemných prací bylo určeno (v souladu s pravidly stanovenými vedením školy) výsledné hodnocení prospěchu v tomto pololetí. Známka je zapsána v SIS Bakaláři. Žáci, kteří chtějí usilovat o známku lepší, napíší bez odkladu vyučujícímu; vyučující stanoví další úkoly.

Uzavřením klasifikace však výuka na dálku ještě nekončí; pokyny pro další studium budou zveřejněny.

13. týden | 8. 6.–12. 6.

1. A, 1. B

K dispozici jsou výsledky laboratorní práce 1. A a výsledky laboratorní práce 1. B, téma: Studium pohybu (kuličky po nakloněné rovině). Přehledy jsou anonymizované; řešitelé jsou identifikováni pořadovým číslem dne narození v daném měsíci; v případě shody je ještě připojen parciální adresní údaj. Pokud je uvedeno, že práce nebyla odevzdána, ale přitom jste přesvědčeni, že jste ji odeslali, kontaktujte vyučujícího. (Příčinou je nejčastěji chyba v e-mailové adrese, kterou jste udělali; vzhledem k velkému množství e-mailů nemohu vyloučit ani chybu na své straně.) — Výsledky prověrky ze statiky kapalin budou zveřejněny během týdne.

Studijní program nyní uvádím na dva týdny, rozložte si jej podle svých plánů a možností:

Dočtěte učební text Mechanika tekutin až do konce, tj. kapilotky Létání a Vodní motory. Slovíčka ze závěrečného slovníku se samozřejmě učit nemusíte; pomohou při sledování videí doporučených v minulém týdnu. Nakonec se podívejte na shrnující díl Proudění kapalin a plynů seriálu Rande s fyzikou. Bonusy tentokrát studovat nemusíte; obsahují zejména plkání režiséra o herečkách v plavkách.

Z listu příkladů řešte úlohy 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27.

Návod: Úlohy 18, 19, 20 řešte pomocí rovnice kontinuity (11) v učebním textu Mechanika tekutin. V příkladu 22 kombinujte rovnici kontinuity (11) s Bernoulliho rovnicí pro vodorovnou trubici (20); užijte také vztah pro hydrostatický tlak (5). K řešení příkladů 26 a 27 užijte vztah (26). Výsledky: 18) 8 m/s, 1,25 m/s; 19) 6 miliard; 20) 40 cm/s; 22) 1 m/s, 3 m/s; 24) 11,4 m/s; 26) 0,45; 27) 9 cm, čtyřikrát se zvětší.

Zejména hlubším zájemcům o fysiku doporučuji ještě příklady 8 a 9 z webu mého spolustudenta z MFF UK Martina Krynického.

Klasifikace bude uzavřena v souladu s pravidly stanovenými vedením školy. Výuka na dálku bude probíhat dál, test z posledního tématu Dynamika tekutin bude ovšem až v září (snad již za obvyklých podmínek). Protože v září vše jen velmi krátce zopakujeme, intezivně doporučuji všechny úlohy vyřešit ještě v červnu.

Seminář pro předmaturitní ročník

Domácí písemná práce bude posledním společným klasifikovaným výstupem tohoto pololetí. Zadání je jednoduché: Odevzdejte své řešení úloh 53, 57, 63, 70 ze sbírky seminárních úloh. Odevzdané soubory pojmenujte FS_příjmení_číslo úlohy, tedy např. FS_Pěnička_53. Pokud bude vaše řešení na jednom listu nebo ve vícestránkovém pdf, číslo úlohy neuvádějte. Odevzdejte e-mailem nejpozději do 10. června do 18:00 hodin.

Výuka na dálku bude probíhat dál, test z posledního tématu Pohyb částice v elektrickém a magnetickém poli bude ovšem až v září (snad již za obvyklých podmínek). Protože v září vše jen velmi krátce zopakujeme, intezivně doporučuji všechny úlohy vyřešit ještě v červnu.

12. týden | 1. 6.–5. 6.

1. A, 1. B

Zadání písemné práce (bude aktivní v čase začátku práce): zadání pro 1. A, zadání pro 1. B. Pokyny k odevzdání jsou připojeny k zadání.

Prověrka ve čtvrtek 4. června 2020: Domácí písemná práce bude z hydrostatiky (tedy v rozsahu učebního textu do s. 9 a z dříve zadaných typů příkladů z listu až do příkladu 17 – příklady 4, 6, 8, 9, 10 nebo jejich analogie předmětem prověrky nebudou, vyřešíme je jen se seminaristy příští rok). Zadání úloh pro každého studenta/studentku bude zveřejněno na tomto webu na tomto místě v době začátku běžné vyučovací hodiny dle pravidelného rozvrhu. Doba na řešení bude vzhledem k mimořádným okolnostem prodloužena na 60 minut. Bude možné použít poznámky, učebnice, inspirovat se svým řešením zadaných příkladů. Kdo nemůže v danou hodinu test psát, omluví se e-mailem a bude mu stanoven náhradní termín (opět s dobou 60 min do odeslání). Konzultace bude nabídnuta jen v případě zájmu (napište e-mail), pravděpodobně v úterý v čase obvyklé výuky, popř. ve středu odpoledne či večer.

V minulé on-line hodině jsem komentoval odvození Bernoulliovy rovnice. Prostudujte související výklad v učebním textu Mechanika tekutin od s. 11. Prostudujte kapitolu Proudění reálné kapaliny až do s. 14. Vzorce (25), (26), (27) budou potřebné k řešení některých úloh, není však třeba učit se je zpaměti; i po skončení on-line výuky budou v případné písemce (např. příští školní rok) uvedeny v helpu. K tématu je užitečné zhlédnout animaci o proudění kapaliny s odvozením studovaných rovnic; nenechte se zaskočit odlišným označením (např. plošný obsah je označen A, z angl. area).

Dále si prohlédněte videa: pokus s míčkem, Venturiho trubice, aerodynamický paradox s balonky, série pokusů z dynamiky kapalin, Promyslete si výklad všech uvedených experimentů; může se hodit!

Seminář pro předmaturitní ročník

Vyřešte úlohy ze sbírky maturitních úloh, které se týkají magnetického pole a elektromagnetické indukce. Úloha 71 je běžnou školní úlohou na stacionární magnetické pole. K řešení úlohy 73 je třeba užít Faradayův zákon elektromagnetické indukce (dle TK již bylo probráno ve všech třídách). K úloze 72 připojuji osobní vzpomínku: Když jsem v roce 1994 psal přijímací zkoušky do MFF UK, zadána byla mj. tato – pro mě dosud neznámá – úloha. Líbila se mi a úspěšně jsem ji vyřešil — a po letech použil i do naší sbírky. Doufám, že stejně zaujme i vás. Pro kontrolu nebo inspiraci nabízím podrobné řešení všech tří úloh.

Poslední letošní téma se bude týkat pohybu elektricky nabité částice v homogenním elektrickém, resp. magnetickém poli. Všechnu teorii jste již probrali v běžných hodinách. Pro připomenutí můžete užít předchozí odkazy do Reichelovy Encyklopedie fyziky.

Poté si podrobně projděte řešené příklady elektron v obrazovce osciloskopu, letící elektron v homogenním poli, proton a částice alfa v homogenním magnetickém poli, a pohyb částice po kružnici v homogenním magnetickém poli. Potřebný help level si nastavte sami rozklikáváním příslušných sekcí řešení.

On-line konzultace v úterý 2. 6. 2020. Nebude probíráno nic nového, jde o nabídku konzultace k příkladům zadaným v tomto a v minulém týdnu, chápejte ji tentokrát jako konzultaci zcela nepovinnou, vysvětlující. V případě mimořádných událostí při maturitních PZ může být tato konzultace náhle odložena!

Poslední seminární domácí písemná práce bude v úterý 9. června. Poté bude klasifikace uzavřena v souladu s pravidly stanovenými vedením školy. Výuka na dálku bude probíhat dál, test z posledního tématu bude ovšem až v září (snad již za obvyklých podmínek).

11. týden | 25. 5.–29. 5.

1. A, 1. B

Výsledky některých úloh zadaných v minulém týdnu: 1) 40 N, 2) chyba v zadání, nutno doplnit obsah prvního lisu 25 cm2, potom: 40 kPa, 4000 N, 2 mm, 5) 110 MPa, 11030 N, 7) 982 hPa, 11) řešeno on-line, 14) 260 g, 16) 96 kg, vzhledem k podmínce jen 77 kg. Řešení příkladů 12, 13, 15, 17 v přiloženém souboru.

Začneme studovat proudění kapalin. V učebním textu Mechanika tekutin se seznamte s pojmy na s. 9, prostudujte odvození na s. 10 a na s. 11 nahoře. Další vysvětlení bude ve čtvrteční on-line hodině, kdy bude také možnost pro kladení dotazů k příkladům. Domácí písemná práce z hydrostatiky (tedy v rozsahu učebního textu do s. 9 a z příkladů z listu až do příkladu 17) bude 4. června v době obvyklé výuky.

Seminář pro předmaturitní ročník

Výsledky některých úloh zadaných v minulém týdnu: 50) 4,2 nC, 51) 2560 kg/m3, 52) 0,96Q, 53) (SQRT(3)/3)Q, 54) 62 kV/m, 36 kV/m, 55) spočteno on-line, 56) viz řešení v souboru, 57) viz řešení v souboru, 58) 110 ohmů, 59) 6,55 V, 3,25 V, 2,18 V, 60) podobně jako 61, 61) viz řešení v souboru. Řešení některých úloh v přiloženém souboru.

Dnes začínáme příkladem 62 (řešení v souboru výše). Inspirováni jeho řešením spočtěte jednodušší příklad 63. Dále řešte úlohy 66, 67, 68, 69, 70. Pro kontrolu výsledky: 66) 0,3 ohm, 67) třetinu, 68) 2:1, 45 min, 10 min, nezmění se, 13 min, 69) 15,5 mikrometru, 70) 46 958 s. Případné dotazy při on-line konzultaci, jejíž termín vzhledem k maturitním písemným pracím ještě upřesním.

10. týden | 18. 5.–22. 5.

1. A, 1. B

Z našeho listu příkladů spočítejte příklady 1, 2, 3, 5, 7. Dotazy budou zodpovězeny ve čtvrteční on-line hodině. Zároveň bude zařazen návod k náročnějším příkladům 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, které budete počítat příští týden.

Seminář pro předmaturitní ročník

Z naší sbírky řešte příklady 56, 57, 58, 59, 60, 61.

Návod: 56. Úlohu řešte tak, jako kdyby místo jednoho kondenzátoru byly sériově zapojeny tři kondenzátory, jeden skleněný, dva parafínové. 57. Užijte jeden ze vzorců pro energii kondenzátoru. Vyberte ten, který obsahuje veličinu, jež se při popisovaném ději nemění. (Je to náboj, kapacita nebo napětí?) 58, 59. Jednodušší příklady, na které vystačíte s Ohmovým zákonem. 60. Jedna z látek je polovodič, druhá kov. Zatímco odpor polovodiče s rostoucí teplotou klesá, odpor kovu roste. Kdy se obě změny vyruší? Vyjádřete matematicky a spočtěte. 61. Po vyřešení předchozího příkladu půjde tento řešit již snadno.

Seminář pro maturitní ročník

K dispozici je kompletní verze řešení maturitních úloh série 300. Byly doplněny všechny příklady ze sbírky.

9. týden | 11. 5.–15. 5.

1. A, 1. B

K dispozici jsou výsledky domácí písemné práce 1.A a výsledky domácí písemné práce 1.B. Přehledy jsou anonymizované; řešitelé jsou identifikováni pořadovým číslem dne narození v daném měsíci; v případě shody je ještě připojen parciální adresní údaj. Zlratka OŘ znamená, že v daném příkladu chybí obecné řešení. Ostatní chyby jsou vypsány slovy.

V učebním textu Mechanika tekutin prostudujte strany 8 až 9 (bez další kapitoly v dolní části strany). Kapitolka Přístroje založené na tlaku vzduchu je jen pro nadšence; vysvětluje, jak fungují staré vodní pumpy. Zato Vztlaková síla v kapalinách a plynech je nejzásadnější částí celé hydrostatiky a aerostatiky — většina školních či testových příkladů je právě na Archimédův zákon.

Ve videu najdete základní výklad Archimédova zákona. Odpovídá tomu, co je v učebním textu; někdo má raději živý výklad (přednášející ovšem často nerozlišuje mezi silou a její velikostí). Součástí je i užitečné řešení příkladu. Dobrým doplněním může být Badatelna: výklad Archimédova zákona.

Dvě krátká videa s experimenty: Archimédův zákon, rozdělení kapalin dle hustoty.

Ze sbírky úloh vyřešte minimálně úlohy číslo 1, 2, 6, 7, 9, 10. Jde o lehké úlohy na úrovni základní školy; v případě nouze se může hodit řešení.

A nakonec si můžete poslechnout tuto starobylou písničku, která možná neodpovídá vašemu hudebnímu vkusu, zato však můžete přemýšlet, proč současné znění Archimédova zákona (viz náš učební text) je odlišné od znění, jež je citováno v textu písně.

Seminář pro předmaturitní ročník

V úterní on-line hodině se budeme věnovat především příkladům z oblasti vedení elektrického proudu. Bylo by vhodné, abyste měli po ruce naši sbírku maturitních úloh. Po hodině byste měli dokončit, resp. dle návodu spočítat příklady 50—55. Pro některé příklady připojuji návodné řešení.

Seminář pro maturitní ročník

K dispozici je aktualizovaná verze řešení maturitních úloh série 300: nové příklady na integrály. (k 12. 5. 2020).

8. týden | 4. 5.–8. 5.

1. A, 1. B

V tomto týdnu se začínáme věnovat novému tématu: Mechanika kapalin a plynů. Nejprve si zopakujte pojem tlak v dílu Mechanický tlak seriálu Rande s fyzikou. Přečtěte si bonus s vtipem. Vše, co je v tomto dílu, byste měli znát ze základní školy.

V učebním textu Mechanika tekutin prostudujte strany 3 až 7. Rovnici (7) na straně 5 není nutno se učit. Exkurs o atmosféře Země je připomínkou učiva geografie, detaily v něm obsažené (např. číselné hodnoty teplot) nebudou předmětem zkoušení, není nutno si je pamatovat. Poté, co text prostudujete, se podívejte na pořad Tlak v tekutinách, kde najdete shrnutí i řadu hezkých pokusů. Příští týden bude v úterý příležitost ke konzultaci k tomuto učivu, odvodíme Archimedův zákon a začneme řešit příklady.

Připomínám termín odevzdání 2. laboratorní práce: 7. květen. Pokud je někdo v časové tísni, může odevzdat až v pondělí 11. května (nejzazší termín), tedy po prodlouženém víkendu. Soubory pojmenujte dle vzoru: LP2_příjmení.

Seminář pro předmaturitní ročník

Po studiu polovodičů se nyní zaměříme na vedení elektrického proudu v plynech. Téma jste zřejmě nedávno probírali v běžné hodině. Vše potřebné je shrnuto v mém učebním textu; prostudujte jej.

Příště se budeme věnovat především příkladům.

Seminář pro maturitní ročník

Ve čtvrtek 7. května bude od 8.20 on-line výuka. Obsahem bude uzavření klasifikace semináře a úvod do využití integrálního počtu ve fyzice. Tento úvod doporučuji všem, kteří aspoň trochu umějí integrovat z matematického semináře. Poté budeme řešit jednotlivé maturitní úlohy. Výsledky písemných prací a pozvánku k výuce zašlu e-mailem.

7. týden | 27. 4.–30. 4.

1. A, 1. B

Opravil jsem všechny zaslané protokoly k 1. laboratorní práci tohoto pololetí, kterou jsme měřili ještě ve škole. Podívejte se na podrobný rozpis bodování a komentáře. Výčet nedostatků neberte, prosím, jako přehnanou kritiku z mé strany: snažil jsem se vypsat všechny (i drobnější) chyby, aby váš příští protokol byl lepší. Dokument je anonymizovaný; číslo skupiny vám bude doručeno. Zároveň jsem vložil aktuální bodové hodnocení do SIS Bakaláři.

Průběžně je možno zasílat zpracovaný protokol ke 2. laboratorní práci. Soubory pojmenujte dle vzoru: LP2_příjmení.

Prověrka ve čtvrtek 30. dubna 2020: Test bude z celého tématu Práce, výkon, energie (3.—6. týden dálkové výuky). Zadání úloh pro každého studenta/studentku bude zveřejněno na tomto webu na tomto místě v době začátku běžné vyučovací hodiny dle pravidelného rozvrhu. Doba na řešení bude vzhledem k mimořádným okolnostem prodloužena na 60 minut. Bude možné použít poznámky, učebnice, inspirovat se svým řešením zadaných příkladů.

Zadání písemné práce (bude aktivní v čase začátku práce): zadání pro 1. A, zadání pro 1. B. Pokyny k odevzdání jsou připojeny k zadání.

Seminář pro předmaturitní ročník

V úterý 28. dubna 2020 bude on-line hodina (pozvánka bude zaslána během pondělí), při níž bude příležitost k dotazům ke dříve zaslaným materiálům a k hodnoceným písemným pracím. Hodnocení za první prověrku (psanou ještě ve škole) bylo vloženo do SIS Bakaláři. Do dalšího týdne prostudujte další kapitoly: Bipolární tranzistor, Unipolární tranzistor. Pro technicky orientované zájemce (není nutné pro mediky, farmaceuty atd.) ještě Regulace výkonu, Tyristor.

6. týden | 20. 4.–24. 4.

1. A, 1. B

Z učebnice prostudujte kapitolu 4.6 Výkon a účinnost. Projděte si řešený příklad na s. 118, vyřešte příklady 1—4 na téže straně. Řecké písmeno η, jímž je označena účinnost, se nazývá éta. (Pokud jste někde zaslechli, že ný, rychle to zapomeňte, písmeno ν vypadá jinak a značí jiné veličiny.)

V kapitole Výkon, účinnost webové učebnice Martina Krynického si určitě projděte řešené úlohy 2, 5, 7; doporučuji přečíst si kapitolu celou.

V tomto týdnu také zadáváme druhou laboratorní úlohu pro toto pololetí: Studium pohybu. V návodu najdete poznámky pro domácí realizaci. Zpracovávejte jednotlivě (počet měření je snížen). Termín odevzdání: do 7. května 2020; odevzdává se e-mailem.

V úterý 28. dubna 2020 bude nabídnuta on-line konzultace; ve čtvrtek 30. dubna 2020 bude test z celého tématu Práce, výkon, energie (3.—6. týden dálkové výuky).

Seminář pro předmaturitní ročník

Věnujte se problémům zadaným v minulém týdnu. V úterý 21. dubna 2020 bude e-mailem každému z účastníků semináře zaslána samostatná domácí práce, která bude podkladem pro klasifikaci semináře, bude-li klasifikace nutná.

Seminář pro maturitní ročník

Všechny materiály byly seminaristům zaslány e-mailem. K dispozici je aktualizovaná verze řešení maturitních úloh série 300 (k 14. 4. 2020).

Ve čtvrtek 23. dubna bude e-mailem každému z účastníků semináře zaslána samostatná domácí práce, která bude podkladem pro klasifikaci semináře, bude-li klasifikace nutná.

5. týden | 14. 4.–17. 4.

1. A, 1. B

Pokud jste dosud nevyřešili jednoduché příklady zadané v minulém týdnu, věnujte se nejdříve jim. Jsou důležité k pochopení úloh náročnějších, kterým se budeme věnovat v tomto týdnu. V případě problémů využijte konzultační on-line hodiny v úterý 14. dubna.

Z kapitoly Zákon zachování mechanické energie I webové učebnice Martina Krynického řešte úlohy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pro většinu z vás bude užitečné řešení těchto úloh. Doporučuji si projít např. řešení úloh 3 a 4 a poté se samostatně pokusit o řešení úloh ostatních; v případě problémů se opět inspirujte několika dalšími řádky vzorového řešení.

Na závěr se podívejte na shrnutí pojmů práce a energie v části Práce, výkon, energie seriálu Rande s fyzikou. Zájemcům doporučuji i bonusy. Pojmu výkon se budeme věnovat až příští týden. V seriálu je mezi časem 9:00 a 10:00 fysikální chyba. Najdete ji? (Pokud ano, napište!)

Připojuji ještě řešení úlohy 27, o které jste prosili při minulé on-line hodině (označení příkladu je jiné; fysikální obsah stejný).

Seminář pro předmaturitní ročník

Nezapomeňte na on-line vyučovací hodinu v úterý 14. dubna, 14:00.

Po on-line úvodu, kdy jsme si připomněli mechanismy vedení elektrického proudu v látkách, se podívejme na podstatu vodivosti podrobněji. Východiskem bude pásová teorie pevných látek. Využijeme výklad na webu Elekřina a magnetismus pro střední školy, který před 15 lety připravil Jaromír Kekule. Design webu neodpovídá současným trendům, ale fysikální obsah je velmi hodnotný; výklad je doplněn řadou názorných obrázků. Z tohoto webu pozorně prostuduje kapitoly: Proč některé látky vedou elektrický proud, a jiné ne?, Základy polovodičů, Termistor, Příměsový polovodič, PN přechod, dioda, Vlastnosti a použití diody. Řadu poznatků budete jistě znát, ale pásová teorie pro vás bude asi nová. Zadání je poměrně rozsáhlé, proto platí pro tento i pro následující týden. Všechny otázky si zapisujte a při on-line hodině se k nim vrátíme.

Seminář pro maturitní ročník

Všechny materiály byly seminaristům zaslány e-mailem. K dispozici je aktualizovaná verze řešení maturitních úloh série 300 (k 14. 4. 2020).

4. týden | 6. 4.–8. 4.

1. A, 1. B

Z učebnice prostudujte kapitolu 4.3 Potenciální energie, 4.4 Mechanická energie, 4.5 Zákon zachování energie. Je tam minimum vzorců, spíše jen vysvětlující text. Propočítejte si příklady 110/4, 111/3, 113/4, 115 (řešený příklad), 116/5. Práci si můžete rozdělit na dvě hodiny, příkladům bude věnována ještě povelikonoční hodina v úterý, bude možnost se on-line zeptat na to, co vám nebude jasné. Těším se na dnešní on-line setkání!

Seminář pro předmaturitní ročník

Zopakujte si základní učivo o mechanickém kmitání. Vodítkem vám budou tyto otázky. Poté řešte příklady: Ze stránky Vlnění číslo 2, 3, 4, 5, 7; ze stránky Akustika číslo 4, 8; řešení si ověřte na místě. Nakonec se pokuste o vyřešení příkladů 45, 47, 48 a 49 z naší sbírky maturitních úloh (řešení vám dám k dispozici příští týden). Na povelikonoční úterý plánuji on-line seminář.

Seminář pro maturitní ročník

Všechny materiály byly seminaristům zaslány e-mailem.

3. týden | 30. 3.–3. 4.

1. A, 1. B

Připomínám nutnost odevzdání laboratorního protokolu (zadáno již v minulém týdnu). Tento týden začínáme nové téma „Mechanická práce a energie“ (nadpis velikosti jako „Dynamika“). Program na tento týden rozepisuji pro 2 hodiny.

1. hodina. Z učebnice prostudujte kapitolu 4.1 Mechanická práce. Text na s. 102 je spíše opakování. Zásadní je zobecněný vztah na s. 103. Úvahy o práci v grafu si přečtěte, ale nejsou pro nás nyní důležité. Řešený příklad na s. 104 můžete přeskočit. Rozhodně však vyřešte jednoduché úlohy na s. 105. Jsou jen na dosazení do vzorce, výsledky uvedeny, nikdo by s tím neměl mít problém. (Pokud ano, nestyďte se napsat mi e-mail.) K této hodině se hodí výukové video, ale pouze od začátku do času 6:30. Pak se řeší složitější otázky, k nimž užívají vyšší matematiku – to nyní skutečně nemáme na programu.

2. hodina. Prostudujte kapitolu 4.2 Kinetická energie. Je to zásadní téma, které nás bude provázet celé studium fysiky. Vyřešte úlohy 2, 3, 4, 5 na s. 108. Další příklady vyřešíme příště.

Seminář pro předmaturitní ročník

Milí seminárníci, doufám, že jste si poradili se skládáním kmitů. Pokud ne, napište e-mail. Můžeme také diskutovat on-line přes Hangouts.

Dnešním tématem je Dopplerův jev. Možná jste jej probírali v běžné hodině, v tom případě to bude jen opakování. Všechno podstatné, včetně ilustračních videí a odkazů na animace, je tentokrát vloženo v prezentaci Dopplerův jev. Projděte si ji, krok po kroku si projděte i všechna odvození. (Závěrečné poznámky o rudém posuvu jsou rozšiřující, výklad pojmů najdete např. ve wikipedii.) Podívejte se na řešený příklad, z této sbírky prostudujte příklad 10 a nakonec si vyzkoušejte on-line test.

2. týden | 23. 3.–27. 3.

1. A, 1. B

Připomeňte si pojmy hmotnost, tíha, tíhová síla v dílu Tíha a beztížný stav seriálu Rande s fyzikou. Přečtěte si bonus o hmotnosti na jiných planetách.

Dopočítejte si příklady z listu Dynamika hmotného bodu, analýza sil až do příkladu 28 včetně. Výsledky některých úloh: 5) 12 m/s, 6) 400 kN, 26) 21 N, 17 úhlových stupňů, 27) 0,03 N, 28) 110 km. (Úlohy 9, 13, 21, 22 jsou náročnější; budeme je řešit příští rok.)

Zpracujte protokol z laboratorní práce Měření hustoty. Měřily již všechny skupiny. Termín odevzdání do 31. března (platí pro všechny skupiny obou tříd, posílejte e-mailem). V příštích týdnech zadám další laborky, které budete moci provádět doma s vybavením, které máte k dispozici (míček, židle apod.).

Seminář pro předmaturitní ročník

V oblasti kmitání nám zbývá probrat poslední dvě témata: skládání kmitů a Dopplerův jev. Tento týden začneme se skládáním kmitání, budeme se zabývat speciálními případy: a) skládání kmitů stejného směru a stejné frekvence, b) skládání kmitů stejného směru blízkých frekvencí a c) skládání kolmých kmitů. K prvním dvěma případům si přečtěte úvodní text (stačí kapitola 1.7.4.1 1a) 1b) na stranách 190 až 193) a poté ke každému případu podrobnější odvození, které jsem připravil. Bude nutné, abyste si odvození podrobně prošli s tužkou a papírem a užívali správné goniometrické vzorce. Skládání kolmých kmitů jste zajisté prováděli v laboratorních pracích, nebudeme odvozovat matematicky, využijte však níže uvedenou simulaci.

Na stránce V. Vaščáka si projděte simulace Skládání kmitání, Skládání kmitání o stejné frekvenci, Skládání kmitání o blízké frekvenci a Lissajousovy obrazce.

Seminář pro maturitní ročník

Pro ty, jimž byly zadány referáty ze sdělovací techniky: Připravte do 2. dubna referáty v prezentovatelné podobě, tj. prezentace + výklad. Můžete připravit jako video (umíte-li), nebo jako prezentaci s komentářem (umíte-li) nebo jako dva soubory, prezentaci a např. mp3, které se pustí společně.

Pro maturanty a všechny ty, kdo umějí derivovat: Z učebního textu prostudujte kapitolu 8.1D včetně řešeného příkladu na s. 70. Ze s. 72 vyřešte úlohy 2, 3, 4. (Pokud si dosadíte konstanty A, B, C přímo do výrazu, půjde to snadněji.) Pro kontrolu výsledky. Kapitola 8.2D pro zájemce; nebude předmětem zkoušení. V textu Diferenciální počet ve fyzice si projděte a propočítejte řešené úlohy 2.2, 2.3 (stačí výpočet zrychlení, úvahu o grafech můžete vynechat). S uvedenými dovednostmi byste měli být schopni vyřešit úlohu 301 z naší sbírky maturitních úloh (řešení časem dodám).

1. týden | 16. 3.–20. 3.

1. A, 1. B

Na webu České televize zhlédněte díl Gravitace a lety do vesmíru ze seriálu Rande s fyzikou. Zopakujte si probrané pojmy. Pozor, v čase cca 4:55 je jiné označení gravitační síly a gravitační konstanty, než používáme my. Přečtěte si bonus „Jak jsme měřili gravitační konstantu“ uvedený pod videem. Ostatní bonusy jsou dobrovolné; nic se neodevzdává.

Seminář pro maturitní ročník

Zpracovávejte zadané prezentace, jak opakovací s maturitním tématy, tak především témata sdělovací techniky (GPS, rozhlas, televize, reproduktory a mikrofony). Způsob zveřejnění ještě zašlu.

 NAHORU  

Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělávání.
Mark Twain