Struktura a styl prací, typografie


Pro úspěšné studium matematiky či fysiky často nestačí jen správně vyřešit úlohu, příklad či problém. Řešení je třeba také správně a srozumitelně popsat. Rovněž v laboratorních pracích nevystačíme s výpočtem měřené hodnoty a stanovením její krajní chyby či nejistoty; je třeba měření interpretovat. A při tvorbě seminární či maturitní práce je schopnost napsat odborný text zcela nezbytná.

Struktura a styl odborných textů

Jak psát odborné práce z oblasti matematiky, fysiky či informatiky? Užitečné rady dostávají studenti na výjezdovém matematicko-fysikálně-informatickém semináři s podvečerní anglickou konverzací (MAFIA) ve třetím ročníku, resp. v septimě.

Výklad o odborném stylu a jazykových prostředcích se děje v hodinách českého jazyka. Před psaním jakékoliv odborné práce je vhodné tato pravidla připomenout, zde je proto připraven krátký výtah a konkretizace obecných pravidel pro matematiku a fysiku, popř. příbuzené obory.

Pro formální strukturu odborné práce platí odlišné zvyklosti v různých vědních oborech. Dokonce v témž oboru se zvyklosti liší dle jednotlivých vysokých škol, ústavů či redakcí odborných časopisů. Přesto však lze v českém prostředí najít souhrn pravidel, která jsou ve většině případů vyžadována.

Jak psát odborné práce
Prezentace shrnuje metodické návody a praktické rady pro tvůrce seminárních a maturitních prací, popř. prací SOČ.
Styl odborných textů
Teoretický úvod: lexikální prostředky, syntax. Praktické příklady: formulační obludárium, aneb čeho se ve své práci vyvarovat.

Typografická pravidla

Od objevu knihtisku se postupně ustálila pravidla sazby; pravidla např. určující, jaké volit písmo, jak umístit text na stránce, kde vysadit mezery. Počítačová sazba dala uživatelům obrovské možnosti, které – bez znalostí typografických zásad – mohou vést k hrůzným výsledkům. V minulých letech bylo vydáno několik dobrých knih o této problematice, např. Praktická typografie Pavla Kočičky a Filipa Blažka či Typografický manuál Vladimíra Berana a kol.

Tyto příručky doporučujeme pozornosti čtenářů; pro ty, kteří by se delším textem neprokousali, je zde připraveno několik přehledů hlavních typografických zásad.

Dokumenty jsou nyní aktualizovány, proto nejsou dostupné.

Základní typografická pravidla
Středně podrobný přehled všech důležitých typografických pravidel na jednom archu formátu A3. Přehledné, k ruce při tvorbě.
Přehled typografických pravidel
Podrobnější výklad pravidel s větším množstvím příkladů. Obsahuje rovněž kapitolu o německých typografických pravidlech.

Citace pramenů a literatury

Odborný práce zpravidla čerpá z různých pramenů, popř. popisuje objevy navazující na dílo předchůdců, jež je popsáno v literatuře. Všechny použité zdroje je třeba citovat.

Užitečné odkazy

Bibliografické citace — web ZČU o citační normě ČSN ISO 690

Zákon č. 121/2000 Sb. — zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném a účinném znění

Generátor citací www.citace.com — web o tvorbě citací, databáze citací, generování citací

Souborný katalog ČR (CASLIN) — na webu Národní knihovny ČR s možností generování citací

Organizace, náležitosti a hodnocení seminárních a maturitních prací

Celoškolní pravidla pro zpracování.

Seminární a maturitní práce v přehledu / Organizace a hodnocení seminárních prací / Organizace a hodnocení maturitních prací / Náležitosti seminárních a maturitních prací / Identifikace použitých zdrojů informací / Základní pravidla pro grafickou úpravu prací / Přehled typografických pravidel

 NAHORU  

Nejstrašnější je prázdné žvanění. Strašnější je jen to, když to někdo napíše.
T. Dévenyi