Projekty


Samostatná práce studentů se často odehrává při výuce tzv. moderními metodami; jednou z nich je i projektové vyučování. Přesnou definici této metody přenechme teoretikům pedagogiky a didaktiky; spokojme se s tím, že v rámci projektových dní studenti řeší nějaký zpravidla smysluplný, často i praktický úkol, postupují přitom velmi často ve skupinách. Tyto skupiny jsou zpravidla tvořeny „napříč“ studijními programy i ročníky.

Realizované projekty

Fysikální pomůcky

Ve sbírkách gymnasia chybí řada užitečných, jednoduchých pomůcek. Pomůcky nabízejí některé firmy, lze je však vyrobit levněji svépomocí. Jde např. o tyto pomůcky: souprava pro pokusy s PET lahvemi, souprava pro pokusy se stříkačkami, Petriho misky s elektrodami, Maxwellovo kyvadlo, autíčka a loďky na reaktivní pohon, demonstrace hmotnosti vzduchu, hustota teplé a studené vody, model souhvězdí, karteziánek aj. Projektanti zjistili popis pomůcek v literatuře, obstarali materiál a pomůcky vyrobili.

Šaldova vesmírná odyssea

Pozorování přechodu Venuše přes sluneční disk proběhlo 6. června 2012 ze stanoviště na střeše školní budovy. K pozorování jsme využili svářečských skel a dále projekce pomocí dvou čočkových dalekohledů.

Druhá Šaldova vesmírná odyssea

Pozorování částečného zatmění Slunce dne 20. března 2015. Seminaristé pod vedením vyučujícího připravili několik stanovišť (pozorování pomocí svářečských skel, pozorování pomocí projekce čočkovým dalekohledem, projekce dírkovou komorou a cedníkem, fotografování užitím teleobjektivů a čočkového dalekohledu, měření intenzity UV záření systémem Vernier, meteorologická měření školní meteostanicí); pozorování se účastnili takřka všichni žáci školy, většina vyučujících včetně vedení školy a provozní zaměstnanci.

Realizované projekty s podporou ESF

Přírodních věd se nebojíme

V prvním desetiletí 21. století neustále klesal zájem žáků Gymnázia F. X. Šaldy o přírodovědné a technické obory; tento trend se projevoval jak na začátku středoškolského studia (ve volbě zaměření), tak i na jeho konci (ve volbě vysokoškolského studia). Cílem projektu bylo tento nepříznivý trend zvrátit, tedy významně posílit: a) motivaci k dalšímu studiu přírodních a technických věd; b) samostatnou, praktickou práci žáků jak ve školních laboratořích, tak i mimo školu, ve vybraných přírodních lokalitách; c) užití moderních technologií, např. MBL či multimediálních a informačních technologií; d) rozvíjení manuálních dovedností potřebných pro práci technika či přírodovědce.

K dosažení stanovených cílů byly zvoleny tyto nástroje: a) příprava 30 praktických úloh v oborech biologie (fysiologie organismů), fysika (mechanika, elektřina a magnetismus), technika (aplikace fysikálních poznatků v technické praxi: GPS a GIS, jednoduché stroje, pohyby v silových polích); b) příprava tří výjezdových seminářů: seminář pro tercii, fysikálně-technický a geografický seminář pro 3. ročník, biologicko-chemický seminář pro 3. ročník; c) příprava tří nových volitelných předmětů: fysika a technika hrou pro tercii, aplikovaná matematika pro 2. ročník, ekologie v praxi.

Autoři připravili tyto typy vzdělávacích materiálů: návody pro žáky; pracovní listy pro žáky; metodické příručky pro učitele; ICT podporu pro žáky i učitele. Další informace jsou na webu projektu.

Návrhy nových projektů

Třetí Šaldova vesmírná odyssea

Pozorování zatmění Měsíce 28. září 2015.

Kam nedosáhne hlas

Projekt pojmenovaný podle knihy Ludvíka Součka. Cílem projektu je prozkoumat některé (historické) způsoby komunikace (signalizace, telegrafie apod.), sestrojit některá zařízení a měřit dobu potřebnou k předání zprávy různými způsoby.

Liberec devatenáctivěžatý

Návrh multioborového, matematicko-fysikálně-historického projektu. Podrobnější informace.

Kryt

Pod budovou školy je úkryt CO. Projektanti stráví v úkrytu 5 souvislých dní bez komunikace s vnějším světem a při dodržení úkrytového řádu. Všechny zážitky si zapíší do deníčku. Výstup: www prezentace, pokus o publikaci v některém časopisu.

Studenti, kteří mají předběžný zájem o práci na zde uvedených projektech, se mohou (kdykoliv) přihlásit u vyučujícího. Přijaty mohou být rovněž další návrhy studentů.

 NAHORU  

Nejmizernějšími pedagogy jsou školští řemeslníci, kteří tak tak ovládají svou látku a drží se učebné knížky, aby desetkrát za hodinu nešlápli vedle; lidé, kteří kdysi odříkali své nevyhnutelné státnice a pak tedy šli učit tomu, co zapomněli, ačkoli by stejně dobře mohli přijímat dopisy u poštovního okénka… Jejich vyučování záleží v tom, že tabule musí být čistě umyta a žáci tiší jako kameny…
Karel Čapek